permaculture-garden.jpeg

OUR PROJECTS

 

PROJECTS

WITH SCHOOLS

 St. Joseph Lisesi yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde kendilerinin önceden belirlediği 600m² alan üzerinde permakültür tasarımı yaparak agroekolojik gıda üretim bahçesi projesini tamamladık.

 Bu alan mevcutta küp taş kaplama üzerinde olduğu için bütün üretimleri yüksek bitki olacak şeklide planladık. Bu alanda da yüksek bitki yataklarıyla farklı tasarımlar yaparak permakültür tasarımının farklı örneklerini tasarımımıza yansıttık.

 Alan içerisinde çalışmalar yaparken ve dinlenirken kullanılacak bir mekân ihtiyacına yönelik ahşap pergolamızın alan planlamamızı yaparak tasarımını gerçekleştirdik.

Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Giriş Eğitimi

Asenkron olarak sunduğumuz bu eğitimde doğayla uyum içinde sürdürülebilir yaşama dönüşün engelleri, bireysel ve kitlesel çözümleri açıklanır. Bahçecilik ve Permakültür Prensipleri gibi uygulamaya yönelik bilgilerin de verildiği bu eğitimin süresi sekiz saattir. Eğitim bitiminde yüz yüze veya çevrimiçi bir söyleşi etkinliği düzenlenir.

 

Sürdürülebilir Yaşam Kulübü için Danışman Öğretmen

Öğretmenlik Formasyonu ve Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) sahibi olan öğretmenlerimizi kulüp danışmanı olarak okulunuza atayabiliriz.

Sürdürülebilir Yaşam Kulübü için Müfredat

Ortaokul ve Lise öğrencileri için bir ders dışı etkinlik olarak tasarladığımız “Sürdürülebilir Yaşam Kulübü Müfredatı” vakfımız tarafından tasarlanmış olup, okul takviminize göre kişiselleştirilir.

 

Okulunuzun takvimine ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebileceğimiz Okullar için Dönüşüm Danışmanlık sürecimiz aşağıdaki gibidir:

 

 1. Okul yönetiminiz ile tanıtım sunumumuzun paylaşıldığı tanışma toplantısı düzenlenir.

 2. Okulunuzun onayını takiben tüm okul paydaşlarının katılabileceği yüz yüze veya çevrimiçi bir sunum organize edilir. Bu sunumda vakıf ekibimiz tarafından doğayla ahenk içinde sürdürülebilir yaşama dönüşün önemi ve gerekliliği paylaşılır.

 3. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve mümkünse diğer tüm okul paydaşları ‘Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşam’a Giriş Eğitimi’ni (DAİSY) çevrimiçi olarak alır.

 4. DAİSY sonrasında eğitimimizi alan tüm okul paydaşlarının katılabileceği ve eğitimle ilgili sorularına yanıt bulabileceği çevrimiçi veya yüz yüze bir söyleşi organize edilir.

 5. Okulunuz, ortaokul ve/veya lise öğrencileri için “Sürdürülebilir Yaşam Kulübü”nü kurar.

 6. Okulunuz, “Sürdürülebilir Yaşam Kulübü”nün ileriki yıllarda devamlılığını sağlamak için bu etkinliğe öğretmen(ler) atar.

 7. Vakfımız, bu etkinliğe bir yıl danışmanlık yapacak bir öğretmen sağlar.

 8. Vakfımız, ‘Sürdürülebilir Yaşam Kulübü’ için okul öncesi, ilkokul ve ortaokul-lise için hazırladığı müfredatı/ları paylaşır.

KURUMLAR İÇİN BAHÇECİLİK HİZMETLERİ

 

İstanbul Döngüsel İşler Atölyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Döngüsel İşler Atölyesi Edirnekapı Projesi için 370 m² alanda permakültür tasarımı yaptık.

Mevcut dönüşüm atölyelerinin bulunduğu Edirnekapı’da örnek bir kompost üretim ve agroekolojik gıda üretim bahçesi projesini sunduk. DİA bu alanın hayat bulabilmesi için geri dönüşümlü malzemelerden üretimine başlayacak.

Municipalities carry out social services for the well-being of the residents.  We develop multi-benefit projects with these boroughs.  

 

+ Training of municipality staff: Municipality staff, who receive self-sufficient living space design training, have the infrastructure to realize their eco-campus designs.  

 

+ Community gardens: We establish gardens to produce natural food by educating and organizing the people in a neighborhood dedicated to Permaturk by the municipality.  

 

+ Eco parks: We create pilots for sustainable habitats, including soil production, gardening, water retention, clean energy, recycling, natural sites, natural livestock, food forest creation.

 

BALKON VE TERAS BAHÇECİLİĞİ HİZMETLERİ

Permatürk Vakfı
Giriş Terası

 Vakıf merkezimizin girişini daha cazip hale getirecek ve kentlerde sürdürülebilir yaşam örneklerini balkon ve teras bahçeciliği örneğinde gösterdiğimiz projemizi tamamladık.

 İbb Döngüsel İşler Atölyesi ile yaptığımız protokol neticesinde vakıf girişimizdeki teras alanın tasarımını sunduk ve bu tasarımda kullandığımız her ürünün yapı malzemesini, ölçülerini bir lejand üzerinde liste haline getirerek İBB Döngüsel İşler Atölyesine çalışmalarımızı gönderdik.

1-Arazi etüd çalışmaları (Müşteriden beklenen veriler)

Bütüncül tasarım için arazi içindeki ve çevresindeki kaynakların tespiti, arazi dijital 3 boyutlu modelinin ve topoğrafik haritasının çıkarılması, arazi verim potansiyelinin araştırılması çalışmalarıdır.

 • Tapu ada/parsel bilgisi

 • Araziden fotoğraf ve video

 • Vaziyet planı

 • Topoğrafik harita

 • Toprak analizi

 • Su/elektrik kaynakları

2-Verilerin değerlendirilmesi ve Müşterinin istekleri

Yaşam Alanında yer alacak tüm bileşenlerin belirlenmesi, bileşenler arasında çoklu faydalar sağlayacak ilişkilerin bulunması, bileşenlerin arazi üzerinde yerleşimi, tasarım neticesinde bolluk, verim sağlayacak çözümlerin raporlanması tamamlanır.

 • Tasarımı / Planlaması yapılacak alanda gözlem ve araştırmaların yapılması

 • İhtiyaç programının belirlenmesi

 • Tasarımı / Planlaması yapılacak alanda gözlem ve araştırmaların yapılması

 • Sorunların ve olanakların tespiti, bunlara ilişkin çözüm önerilerinin oluşturulması

 • Doğal ve yasal eşiklerin irdelenmesi, ulaşım ve dolaşım ilişkilerinin tespiti

 • Proje alanında mevcut doğal ve kültürel verilerin tespiti, gerekiyorsa rölöve çalışmaları yapılması / yaptırılması ve planlara işlenmesi

3- Ön (avan) proje çalışmaları ve iş aşamaları

Arazi üzerinde yapıların yerleştirilmesi, erişim yol/patikaları, su tutma detayları, toprak işleri, peyzaj işleri vb. ilk çalışmaların tasarımı yapılır.

 • Proje / Planlama alanının sınırları ve yakın çevre ilişkilerinin uygunluğu

 • Alanın doğal, fiziki yapısının işlendiği (arazi plastiği-grading), mevcut ve öneri kotların ve/veya konturları

 • İklim verilerinin değerlendirilmesine göre düşünülen önlemleri

 • Alan içi ve yakın çevre yapıların, doğal ve kültürel özelliklerin belirtilmesi

 • Araç trafiği, ulaşım ve dolaşımı, servis amaçlı ulaşım, yaya sirkülasyonu ve tasarıma yönelik bütün ulaşım sisteminin yer alır

 • İklime, makro ve mikro klimaya uygun, tasarıma yönelik bitkisel kompozisyonun sağlanır, malzeme ve kullanım isimlerinin yer aldığı; uygun ölçekte hazırlanır, tasarımı en iyi şekilde anlatacak teknikte ve sunumlar hazırlanır,

 • Tasarımı açıklayıcı ve destekleyici siluet, kesit, görünüş ve/veya perspektiflerin hazırlanır

 • Proje alanında kullanımı tasarlanan yapısal ve bitkisel malzemelerin belirlendiği özet listelerin hazırlanır

 • Hâkim rüzgâr, manzara, çizgisel ölçek ve kuzey yönü işaretleri, projelerde aynı yerde gösterilir.

 

4- Uygulama proje çalışmaları ve iş aşamaları

Avan projeden gelen harita ve veriler doğrultusunda arazide gerçekleştirilecek inşaat işlerinin detay proje hesaplama ve çizimleri gerçekleştirilir.

 • Yerleşim planının sınırlarının ve imar durumu ilişkilerinin ve uygunluğunun,

 • Alanın doğal ve fiziksel yapısının ve zemin bilgilerinin,

 • Altyapıya ilişkin mevcut ve öneri sistem çözümlerinin,

 • İklim verilerine ve meteorolojik koşullara göre alınan önlemlerin,

 • Mevcut yapılar ve/veya çevre yapıların, etkilenme alanlarının ve doğal özelliklerine karşı alınan önlemlerin,

 • Proje alanında kullanılacak yapısal ve bitkisel malzemelerin, mahal listelerinin kesinleştirilmesi sonucu “Kesin Proje” hazırlanır.

 • Kesin Proje çalışmaları ve önceki çalışmaların derlendiği açıklama raporu,

 • Malzemelere ilişkin öneri detaylar / malzeme görünüşleri,

 • Tasarımı açıklayıcı siluet, kesit, görünüş ve/veya perspektifler hazırlanır.

 • Hâkim rüzgâr, manzara, çizgisel ölçek ve kuzey yönü işaretleri, projelerde aynı yerde gösterilir.